PKN
Hervormde Taborgemeente Ede
 
ANBI gemeente

ANBI gemeente

Deze pagina bevat alle benodigde gegevens van de Hervormde Taborgemeente Ede en van het College van Diakenen van de Hervormde Taborgemeente Ede om te voldoen aan de per 1 januari 2016 geldende ANBI voorwaarden van de Belastingdienst.

De Protestantse Kerk Nederland (PKN) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan een ANBI een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De PKN heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Dit betekent dat alle plaatselijke gemeenten die deel uit maken van de PKN, dus ook de Hervormde Taborgemeente Ede, hierdoor automatisch een ANBI zijn.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI Hervormde Taborgemeente Ede
Telefoonnummer (0318) 61 23 36
RSIN / Fiscaal nummer 002569735
Website adres www.hervormdetaborgemeente-ede.nl 
E-mail
Adres Willem de Zwijgerlaan 4a
Postcode 6713 NT
Plaats Ede
 
De Hervormde Taborgemeente Ede is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: 'een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten' (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De Hervormde Taborgemeente te Ede is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
kerkorde Protestantse Kerk in Nederland
 
B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Hervormde Taborgemeente Ede ligt bij de Algemene Kerkenraad, die uit 12 leden bestaat. Tien van deze leden worden in hun functie van predikant (2), ouderling(3), ouderling-kerkrentmeester(2) en diaken(3) volgens rooster door en uit de wijkkerkenraden aangewezen. De voorzitter en de scriba zijn boventallige leden.
De wijze van verkiezing van de wijkkerkenraden en de boventallige leden is vastgelegd in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden en bestaat uit 7 leden.
De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat onder meer tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Zowel de Algemene Kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters heeft, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).


C. Doelstelling / visie
De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan
Het 'Beleidsplan 2013-2016 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Nederland' is te vinden via:
Beleidsplan Protestantse Kerk Nederland.
Het beleidsplan van de Hervormde Taborgemeente Ede is nog in ontwikkeling.

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld conform het gestelde in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, wordt uitgevoerd conform het gestelde in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland”. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.

 
F. Verslag activiteiten
De Algemene Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Bij het plaatselijk werk zijn veel gemeenteleden betrokken.
Sinds enige jaren heeft de Hervormde Taborgemeente Ede met de Gereformeerde Kerk Ede de mogelijkheden onderzocht om te komen tot de Protestantse Gemeente Ede. Hoewel op een aantal punten zaken in één lijn waren gebracht, verliepen de ontwikkelingen m.b.t. punten als pastorale bezetting en kerkgebouwen trager en ontstond er een korte onderbreking in het fusieproces. Eind 2015 is het proces herstart en in 2016 zullen er stappen worden genomen om te komen tot de Protestantse Gemeente Ede.    


G. Voorgenomen bestedingen
Als regel zijn er in de verwachte bestedingen geen grote afwijkingen t.o.v. voorgaande jaren. Alleen bij grote veranderingen in het plaatselijk kerkenwerk zal dit niet het geval zijn.
De voorlopige begroting wordt na bespreking in de Algemene Kerkenraad toegezonden aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.

 
Begroting 2016
Baten     Lasten  
Rentebaten 1.500   Kerkgebouwen/ 9.938
Bijdrage levend geld:     Ons Huis/pastorieën  
Vrijwillige bijdragen 160.000   Pastoraat 144.570
Diversen 14.708   Kerkelijke activiteiten 30.355
Voorziening extra pastoraat 32.000   Verplichtingen PKN ea 12.657
      Algemene kosten 11.530

Totaal baten (A)

    208.208
 
Totaal lasten (B)

209.050
 
Resultaat (A-B): -842

H. Jaarrekening 2015 Hervormde Taborgemeente Ede  
Balans per 31 december 2015    
Vaste activa:    
Materiële vaste activa 620.371  
Financiële vaste activa 268.941  

Vaste activa

889.312
 
     
Vlottende activa:    
Vorderingen op korte termijn 44.921  
Liquide middelen 26.076  

Vlottende activa

70.997
 
     
Totaal activa   960.309
     
Passiva:    
Vermogen 440.792  
Fondsen & voorzieningen 168.209  
Schulden op lange termijn 45.000  
Schulden op korte termijn 50.308  
Voorzieningen extra pastoraat 256.000  

Totaal passiva


960.309
     
Verlies & winstrekening 2015    
Baten 2015    
Rentebaten 3.469  
Bijdragen levend geld 180.922  

Totaal baten (A)


184.391
     
Lasten 2015    
Onroerend goed 20.754  
Afschrijvingen 2.821  
Pastoraat 93.883  
Kerkdiensten, catecheses, e.a. 23.665  
Verplichtingen en bijdragen 12.577  
Salarissen en vergoedingen 8.323  
Kosten beheer en administratie 11.546  
Kerkblad en bijzondere baten 818  

Totaal lasten (B)


174.387
     
Resultaat (A-B) 2015   10.004

Toelichting:
Het positieve resultaat is met name ontstaan doordat de predikantsvacature in de wijkgemeente De Open Hof / Emmaüs nog niet kon worden vervuld.
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Via de jaarlijkse Actie Kerkbalans wordt aan de gemeenteleden gevraagd om hun bijdrage voor het werk van onze kerkelijke gemeente.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat (in de vorm van salarissen voor de predikanten), aan de instandhouding van de gebouwen en aan de kerkelijke activiteiten. Daarnaast zijn er bijdragen voor het in stand houden van het landelijk kerkenwerk. 

 
Gegevens College van Diakenen
Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen m.b.t. diaconale aangelegenheden.
 
A. Algemene gegevens
Naam ANBI Hervormde Taborgemeente Ede
Telefoonnummer (0318) 61 10 74
RSIN / Fiscaal nummer Nog niet bekend
Contactpersoon Mevr. A. van Donselaar
 
B. College van Diakenen
Het College van diakenen bestaat uit vrijwilligers uit beide wijkgemeenten en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de Diaconie. De algemene kerkenraad van de Hervormde Taborgemeente is eind verantwoordelijk.
 
C. Beloningsbeleid
Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
 
D. Doelstelling
De diaconie van de Hervormde Taborgemeente de streeft vanuit haar bijbelse inspiratiebron het volgende na:
  • Omzien naar elkaar
  • Oog hebben voor de ontwikkelingen in de samenleving veraf en dichtbij en daarvoor openheid en ruimte bieden bij onze activiteiten.
  • Betrokken zijn bij de zwakkeren in de samenleving.
E. Baten en lasten van de diaconie van de Hervormde Taborgemeente
Baten Begroting 2015 Rekening 2015
Rente 300 231
Giften          200 187
Overige inkomsten 0 0
Diaconiecollecten 10.300 8.699
Doorgeefcollecten KIA/ZWO 1.800 2.036

Totaal

12.600

11.153
 
Lasten Begroting 2015 Rekening 2015
Diaconaal quotum 1.500 1.799
Individuele ondersteuning          1.500 1.904
Doorgeefcollecten KIA/ZWO 1.800 2.158
Diaconaal Platform Ede 1.500 1.500
Meet-inn 1.750 1.750
Overige doelen 6.220 3.245

Totaal uitgaven

14.270

12.356
     
Resultaat -1.670 -1.203

 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.